Statut Stowarzyszenia Rodzin Poległych Żołnierzy

„Pamięć i Przyszłość”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy Rodzin Poległych Żołnierzy.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość”  w dalszych postanowieniach Statutu zwane „Stowarzyszeniem Pamięć i Przyszłość”.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20 poz. 104/ i posiada osobowość prawną.

§3

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w Ostródzie. Stowarzyszenie może prowadzić również działalność poza Rzeczypospolitą Polską,  z poszanowaniem tamtejszego prawa dla realizacji celów statutowych.

§4

Stowarzyszenie do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników, w tym Członków Stowarzyszenia.

§5

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§7

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

§8

W Stowarzyszeniu zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2.  przekazywania majątku Stowarzyszenia  na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział II
Cele i środki działania

§1

Celem Stowarzyszenia jest:  

1. Dbałość i obrona interesów społecznych, socjalnych i bytowych Rodzin Poległych Żołnierzy.
2. Współdziałanie i współpraca z Resortami Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji w    zakresie celów stojących przed Stowarzyszeniem
3. Stwarzanie warunków oraz inicjacja i wspieranie wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju dzieci Rodzin Poległych Żołnierzy, przez dzieci z Rodzin Poległych Żołnierzy rozumie się dzieci Poległych Żołnierzy oraz dzieci z późniejszych związków ,które zostały zawarte po śmierci Żołnierza

4. Stwarzanie możliwości integracji oraz wzajemnej wymiany doświadczeń rodzin Poległych Żołnierzy.
5. Dbanie o należne uhonorowanie i upamiętnienie oraz dobre imię poległych żołnierzy, a także ich dokonań w czasie pełnienia służby poza granicami kraju.
6. Zachęcanie Rodzin Poległych Żołnierzy do brania czynnego udziału w realizacji przedsięwzięć na rzecz wspólnego dobra.

7. Pozyskiwanie funduszy i środków materialnych od instytucji, osób prawnych i fizycznych na prowadzenie działalności statutowej.
8.Wymiana informacji wiedzy i doświadczeń między członkami stowarzyszenia oraz zainteresowanymi organizacjami i stowarzyszeniami.
9. Prowadzenie wszelkiego rodzaju form działalności prowadzących do poprawy życia Rodzin Poległych Żołnierzy.
10. Działalność medialna związana z celami stowarzyszenia.
11. Reprezentowanie interesów Rodzin Poległych Żołnierzy.

12. Budowanie świadomości społecznej na temat problematyki Rodzin Poległych Żołnierzy.

13. Organizowanie pomocy w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie oraz integracji  w społeczeństwie Rodzin Poległych Żołnierzy.
14. Podejmowanie i promowanie przedsięwzięć na rzecz obronności kraju, osiągnięć Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na świecie oraz działań polskich żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju.
15.Utrzymywanie więzi z jednostkami wojskowymi oraz instytucjami wojskowymi i cywilnymi.

16. Zapewnienie pomocy medycznej, rehabilitacyjnej i specjalistycznej Rodzin Poległych Żołnierzy.
17. Zawiązywanie więzi rodzinnej, dbanie o profilaktykę prorodzinną Rodzin Poległych Żołnierzy.

§2

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.

2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje:

a) Zapewnianie Rodzinom Poległych Żołnierzy poradnictwa prawnego i specjalistycznego;
b) Przedstawianie władzom i organom administracji postulatów i opinii środowiska Rodzin Poległych Żołnierzy;
c) Organizowanie spotkań, konferencji, warsztatów i innych przedsięwzięć służących celom statutowym;
d) Organizowanie spotkań członków stowarzyszenia oraz Rodzin Poległych Żołnierzy;
e) Organizowanie akcji charytatywnych i wolontaryjnych, oraz kampanii społecznych dotyczących celów statutowych;
f) Organizowanie spotkań i wyjazdów integracyjnych Rodzin Poległych Żołnierzy;
g) Organizowanie kolonii, pół-kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieciom Rodzin Poległych Żołnierzy;
h) Organizowanie wyjazdów rehabilitacyjnych oraz zapewnienie wszelkiej pomocy medycznej Rodzinom Poległych Żołnierzy;
i) Udzielanie wszelkiego rodzaju wsparcia inicjatywom mającym związek z celami stowarzyszenia; j) Pomoc finansowa i niefinansowa Rodzinom Poległych Żołnierzy;


k) Budowanie więzi rodzinnej poprzez poradnictwo psychologiczne oraz terapeutyczne.

3. Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje:

a) Zapewnianie Rodzinom Poległych Żołnierzy poradnictwa prawnego i specjalistycznego;

b) Organizowanie spotkań, konferencji, warsztatów i innych przedsięwzięć służących celom statutowym;
c) Organizowanie spotkań członków stowarzyszenia oraz Rodzin Poległych Żołnierzy;
d) Organizowanie spotkań i wyjazdów integracyjnych Rodzin Poległych Żołnierzy;
e) Organizowanie kolonii, pół-kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieciom Rodzin Poległych Żołnierzy;
f) Organizowanie wyjazdów rehabilitacyjnych oraz zapewnienie wszelkiej pomocy medycznej Rodzinom Poległych Żołnierzy;
g) Budowanie więzi rodzinnej poprzez poradnictwo psychologiczne oraz terapeutyczne.

4. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Rozdział III

 Członkowie, ich prawa i obowiązki

§1

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) Zwyczajnych,

b) Wspierających,

c) Honorowych.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i akceptujące statutowe cele Stowarzyszenia.

§2

Członkowie zwyczajni:

1. Członkiem zwyczajnym może być:

a) Małżonek Żołnierza Poległego,

b) Dziecko Żołnierza Poległego (w tym Dziecko Przysposobione),

c) Rodzic Żołnierza Poległego,

d) Rodzeństwo Żołnierza Poległego.
e) Członkiem zwyczajnym mogą być również członkowie rodzin poległego lub zmarłego żołnierza, pracownika wojska lub osoby wykonujące zadania na rzecz walki z terroryzmem lub obronności państwa jeżeli śmierć nastąpiła w wyniku wykonywania obowiązków służbowych

2. Każda z w/w osób musi posiadać obywatelstwo Polskie i złożyć deklarację członkowską.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
4. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały.
5. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§3

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
3. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
4. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§4

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Regularnego opłacania składek członkowskich.
3. Aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Działania na rzecz dobra wspólnego Stowarzyszenia

§5

Członkowie wspierający:
1. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.
3. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.
4. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
5. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§6

Członkowie honorowi:
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia, związana z celami statutowymi Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia, z tym że na Walnym Zebraniu Członków bierze udział jedynie z głosem doradczym.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§7

Ustanie członkostwa:
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd: z powodu naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 1 roku, z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia, z powodu popełnienia czynu hańbiącego z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

c) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.
2. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§1

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”.
3. Komisja Rewizyjna.

§2

Kadencja władz Stowarzyszenia:
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
2. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczę obecnych członków. Przy podejmowaniu uchwały liczy się głosy oddane za i przeciw uchwale.
3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić dłużej niż jedną kadencje.

4. W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
5. W razie niemożności przeprowadzenia wyborów uzupełniających Zarząd lub Komisja Rewizyjna, do czasu najbliższego Walnego Zebrania może powołać do swojego składu nowego członka.

6. We władzach Stowarzyszenia mogą być tylko członkowie zwyczajni.

§3

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:
1. Walne zebranie jest Najwyższą władzą Stowarzyszenia
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Walne Zebrania Członków mogą być:

a) zwyczajne,

b) nadzwyczajne,
4. O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 20 dni przed terminem obrad drogą elektroniczną lub pisemną na adres wskazany przez poszczególnych członków stowarzyszenia. W przypadku braku Zarządu kompetencję do zwołania Walnego Zebrania przejmuje Komisja Rewizyjna.

5. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest nie rzadziej niż raz na 2 lata przez Zarząd Stowarzyszenia.


6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

a) z inicjatywy Zarządu,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż w okresie 3 miesięcy od złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
8. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane   w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.

§4

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Określenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały dotyczącej w sprawie absolutorium Zarządu.
4. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
5. Wybór i odwołanie zarządu.
6. Wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej.
7. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. Podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie Stowarzyszenia lub rozwiązania Stowarzyszenia, oraz o przeznaczeniu jego majątku.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
10. Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
11. Podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych dla innych organów.

§5

1. Uprawnionymi do głosowania na Walnym Zebraniu są: Wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
2. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej ilości kandydatur. Odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się   w głosowaniu tajnym.

3. Walne Zebranie wybiera i podejmuje uchwały w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, w drugim bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania – w każdym przypadku zwykłą większością głosów.

4. Zasady zwoływania obrad w drugim terminie określane są w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

§6

Zarząd Stowarzyszenia:
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami z Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
3. Zarząd składa się od 3 do 5 członków.

3a. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
5. Zarząd spośród swego składu wybiera: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, członków.

6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli  w sprawach niemajątkowych i majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
8. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§7

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Składanie oświadczeń woli, reprezentacja stowarzyszenia i realizacja statutowych celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Określenie szczegółowych kierunków działania.
3. Ustalenie budżetów i preliminarzy.

4. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
6. Utrzymywanie kontaktów ze sponsorami.
7. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia majątku nieruchomego i ruchomego.
8. Powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań.
9. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.
11. Organizowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
12. Zatrudnianie pracowników.
13. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
14. Utrzymywanie kontaktu ze środkami masowego przekazu.
15. Ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

§8

Komisja Rewizyjna:
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
3. Komisja Rewizyjna spośród swego składu wybiera: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia,    w szczególności nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4a. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

§9

1. Komisja Rewizyjna składa się z:

a) Przewodniczącego,

b) Zastępcy,

c) Sekretarza.

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej pracują społecznie.

§10

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
2. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
4. Przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.

§11

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo:
1. Uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
2. Wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

§1

Majątek i gospodarka Stowarzyszenia składa się:
1. ze składek członkowskich, wpłacanych na konto Stowarzyszenia,
2. darowizn, spadków, zapisów,
3. dochodów z własnej działalności statutowej,
4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
5.dotacji ,ofiarności publicznej i kontraktów państwowych.

§2

1. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia oraz w kasie Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§1

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich) w obecności 1/2 ogólnej liczby członków
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebrania Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa  o Stowarzyszeniach.

Zarząd Stowarzyszenia
Rodzin Poległych Żołnierzy
„Pamięć i Przyszłość”