Przypominamy o obowiązkowych miesięcznych składkach członkowskich
(zapis w Statucie: roz.III, §4, pkt.2).

Decyzją Zarządu ich wysokość została ustalona :

-składka miesięczna -10 zł

-wpisowe ( dobrowolna darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia ) – 100 zł. 

Celem udogodnienia wpłat prosimy o jednorazowe wpłacenie 120 zł/rok lub w dwóch ratach po 60 zł.

Numer konta :
Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy
„Pamięć i Przyszłość”
ul.Stępowskiego 2/1
14-100 Ostróda

28 1090 2617 0000 0001 3450 1123

 

Załącznik do uchwały nr 1/02/2020 z dn. 27.02.2020

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

W STOWARZYSZENIU RODZIN POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY „PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ”

§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich na rzecz StowarzyszeniaRODZIN POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY „PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ”.

2.Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie RODZIN POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY  „PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ”;
 2. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia RODZIN POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY „PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ”;
 3. składce – należy przez to rozumieć składkę członkowską;
 4. regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W STOWARZYSZENIU RODZIN POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY „PAMIĘĆ   I PRZYSZŁOŚĆ”.

§2

 Informacje o składce członkowskiej

§ 2.1  Rodzaje składek

     1. Rozróżnia się następujące rodzaje składek:

a)składka Członka Zwyczajnego

b)składka Członka Wspierającego.

§ 2.2 Wysokość składki, termin opłacania składek

1. Wysokość składki dla Członków Stowarzyszenia jest ustalana na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym.     

 • Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka Stowarzyszenia.
 • O wysokości składki decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały.
 • Składka członkowska opłacana może być:
  • miesięcznie, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca;
  • z góry w dwóch ratach: do 31 stycznia za okres styczeń-czerwiec bieżącego roku  oraz  do 31 lipca za okres lipiec- grudzień;
  • z góry za cały rok kalendarzowy.

d) wyłączenie przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia opublikowane na stronie pamieciprzyszlosc.pl

 • Składka członkowska może zostać opłacona z góry za dłuższy okres niż wynikający  z regulaminu.
 • Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty zawierający w tytule wpłaty, imię i nazwisko członka, którego składka dotyczy.
 •  W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych umożliwiających  identyfikację członka, którego składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia.
 • W przypadku wystąpienia zaległości w opłacaniu składek wszelkie wpłaty składki są zaliczane  w porządku chronologicznym w pierwszej kolejności na rzecz składek, dla których termin wymagalności już nastąpił. 
 •  Obowiązek opłacania składki rozpoczyna się od miesiąca kalendarzowego, w którym członek został przyjęty do Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu.
 •   Członek, który wyraża chęć skorzystania z pomocy Stowarzyszenia bądź skorzystania z  wszelkich działań (np. wyjazdy, warsztaty, bony upominkowe) prowadzonych przez Stowarzyszenie, musi mieć uregulowane składki do miesiąca, w którym następuje organizacja działań Stowarzyszenia.
 • W wyjątkowych sytuacjach członek Stowarzyszenia może wystąpić do Zarządu z pisemnym umotywowanym wnioskiem:
  • o opłacenie składki w innym terminie niż wskazany w regulaminie;
  • o zgodę na spłatę zadłużenia w ratach;
 • Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba członka Stowarzyszenia zostanie uwzględniona.
 • Opłata składki w innym terminie lub spłata zadłużenia w ratach nie zwalnia z obowiązku terminowego opłacania bieżących składek zgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu

§ 3

 Zaleganie z opłatami składek, skreślenie z listy członków Stowarzyszenia, ponowne przyjęcie

 1. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek przez okres przekraczający 12 miesięcy stanowi podstawę wykluczenia członka ze Stowarzyszenia. W tym celu Zarząd Stowarzyszenia powiadamia drogą listowną członka o braku opłat i wzywa do uregulowania zaległości w terminie 14 dni od otrzymania przez członka wezwania do wpłaty.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, z tytułu zalegania  z opłatą składek, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma informującego o skreśleniu z listy członków. Odwołanie rozpatrywane będzie na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 3. Członek Stowarzyszenia skreślony z listy członków Stowarzyszenia może starać się o ponowne przyjęcie składając pisemną prośbę.
 4.   Warunkiem ponownego przyjęcia do Stowarzyszenia jest uregulowanie zaległych składek członkowskich.

§ 4

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd, kierując   się obowiązującym statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.