„Ja, żołnierz Wojska Polskiego,
przysięgam służyć wiernie
Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,
strzec honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić.
Za sprawę mojej Ojczyzny
w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić.
Tak mi dopomóż Bóg.”


Jesteśmy środowiskiem rodzin, których mężowie, ojcowie i synowie ponieśli największą ofiarę, ofiarę życia. Daleko od Polski, najdroższych im osób i wspomnień wykonując swoje żołnierskie zadania, pełniąc służbę w misjach poza granicami kraju reprezentując Polskę i polski mundur.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z ryzyka i poświęcenia związanego ze służbą wojskową, świadomość ta jednak nie zmniejsza bólu po tragicznej stracie bliskiej osoby.

Mając na celu pomoc i wsparcie członków rodzin w trudnych chwilach żałoby, bieżącą pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i wychowawczych dzieci, wspieranie wszechstronnego intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju dzieci poległych żołnierzy, dbanie o dobre imię poległych żołnierzy jak i pełniących służbę
w polskich kontyngentach wojskowych a także stwarzanie możliwości integracji oraz wzajemnej wymiany doświadczeń  zostało utworzone Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość”, które zostało zarejestrowane 17 kwietnia 2012 roku.

Stowarzyszenie zrzesza wdowy, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo poległych żołnierzy. Tragiczne doświadczenia, które Nas połączyły sprawiły, że nawiązuje się większe zrozumienie i siła działania.

Chcielibyśmy, aby rodziny integrowały się w oparciu o środowisko wojskowe. Nasi mężowie, ojcowie i synowie pokochali wojsko, a swoich kolegów traktowali jak wielką rodzinę. Z nimi jechali na misję, razem walczyli by pomóc mieszkańcom w odległych krajach w przywracaniu normalnej egzystencji, w umacnianiu wolności i poczucia bezpieczeństwa, na rękach kolegów umierali. Stały kontakt z wojskiem świadczy o tym, że pamięć o czynach Naszych Najbliższych nie poszła w zapomnienie i jest kultywowana w środowisku wojskowym.

Chcemy sumiennie i wytrwale dążyć do osiągnięcia i rozwoju wszystkich celów statutowych Stowarzyszenia. Istotnym zadaniem jest współdziałanie i współpraca
z resortami obrony narodowej, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych
i administracji oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów selem jest budowanie świadomości społecznej na temat problematyki rodzin poległych żołnierzy a także wdrażanie idei wrażliwości społecznej.

Głęboko wierzymy, że śmierć naszych żołnierzy nie poszła na marne. Że na świecie zwyciężą te wartości, za które oni oddali swoje młode życie.

Dlatego tak jak oni przysięgali „służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej” tak My Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy przysięgamy bronić honoru żołnierza polskiego jak i pomagać tym którzy po nich pozostali.

Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy chcą do nas przystąpić przyczyniając się do popularyzacji oraz rozwoju Stowarzyszenia.