WALNE ZEBRANIE

Informujemy, iż w dniu 21 kwietnia 2018r. odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Spotkanie odbędzie się w Warszawie w Centrum Weterana ul. Puławska 6a, 00-909 Warszawa w godzinach 13.00-15.00.
Zgodnie z podpisaną przez Pana/ią deklaracją członkowską zobowiązał/a się Pan/i do przestrzegania postanowień statutowych oraz efektywnego uczestnictwa w działalności stowarzyszenia a co za tym idzie uczestnictwa min. w Walnym Zebraniu.
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10.04.2018r. do Zarządu Stowarzyszenia.  Potwierdzenie obecności jest niezbędne w celu zorganizowania wyżywienia dla uczestników zebrania. Celem spotkania jest podsumowanie kolejnego roku działalności Stowarzyszenia, oraz przedyskutowanie przyszłych działań.  
Plan Spotkania :
1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
2. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2017r. i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2017 oraz przedstawienie planu na rok 2018.
4. Odczytanie nazwisk osób u których następuje ustanie członkostwa ( zgodnie z zapisem Rozdziału III Statutu Stowarzyszenia §7 pkt. 1 ppkt. b) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z  opłatą składek członkowskich za okres 1 roku oraz zgodnie z uchwałą  Nr.4/06/2017 z dnia 24 czerwca 2017.
Głosowania:
1. Nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2017r.
2. Głosowanie nad skreśleniem  z listy członków osoby, które zalegają z opłacaniem składek członkowskich.
Dyskusje: 
1. wolne wnioski;
2.  temat składek członkowskich oraz konieczności ich uiszczania;
3. dyskusja na temat planów działalności Stowarzyszenia na lata 2018/2019;
4. przeznaczenie 1%;
5. podsumowanie i zakończenie spotkania
                                                                                           ZARZĄD STOWARZYSZENIA   
                                                                                            Rodzin Poległych Żołnierzy   
                                                                                                 „Pamięć i Przyszłość”