Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „Rozporządzenia”). informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą w 14-100 Ostróda, ul. Stępowskiego 2/1.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów statutowych stowarzyszenia, w szczególności dbałości i obrony interesów społecznych, socjalnych i bytowych rodzin poległych żołnierzy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f  a także Art.9 ust.2 lit. a, d –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (czyli gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – uzasadnionym interesem administratora jest wypełnianie celów statutowych stowarzyszenia oraz zarządzanie stowarzyszeniem w tym archiwizacja na potrzeby wykazania faktów a także ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
  -podmioty wspierające działania stowarzyszenia takie jak: partnerzy projektów, serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych, na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów w tym firmy obsługujące te serwery,
  -podmioty wobec których obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celów statutowych a także celów związanych z zarządzaniem stowarzyszeniem w granicach wyznaczonych przez odpowiednie przepisy prawa. Okres ten może zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do zabezpieczenia, dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie w jakim zgoda została udzielona.
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może w określonych przypadkach skutkować niemożnością podjęcia współpracy, jak również, jeśli taka potrzeba zachodzi- niemożnością przyjęcia Pani / Pana do stowarzyszenia.
 9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.